Informasjon om registreringsversjoner av manntall 1623–1633 over

personertilknyttet Kongsberg sølvverk og Sandsvær kobberverk


Tabellene med registreringer som legges ut på nett, supplerer den trykte versjonen av de to
manntallene, utgitt som Bergverksmuseets Skrift nr. 52 (2023). Skriftet er til salgs i museumsbutikken
på Norsk Bergverksmuseum, Hyttegata 3, 3615 Kongsberg, epost post@bvm.no, telefon 91 91 32 00.
Skriftet vil bli tilgjengeliggjort på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek.


Det trykte skriftet har med en rekke opplysninger som ikke er tatt med i registreringstabellene:
nasjonalitet, opprinnelig og alternative skrivemåter for navn, stilling, arbeidssted og kommentarer.
Skriftet har dessuten en omfattende innledning om kildegrunnlaget, kommentarer til opplysningene,
kritikk av tidligere personalhistoriske skrifter og annet.


De to manntallene dekker til sammen Kongsberg sølvverks ti første år 1623–1633 og er skilt
kronologisk ved årsskiftet 1629/1630. Kildene er bevarte regnskaper.


For den korte tiden da den aller første driften pågikk høsten 1623 og vinteren 1624, er det ikke
funnet slike regnskaper, kun et par spredte personopplysninger. For 1624 er alle bevarte regnskaper
gjennomgått og alle relevante personer registrert, for å dekke den totale dokumenterbare
innvandringen og sysselsettingen dette første året. For de andre årene er det gjort et utvalg. Det vil si
at det sannsynligvis har vært flere personer innom i kortere arbeidsforhold enn de som er registrert.
Man kan ha arbeidet opptil seks bergmåneder sammenhengende – med start ved årets begynnelse –
uten å ha blitt fanget opp av registreringen.


For de i alt sju årene 1625–1629 og 1632–1633 er 7. og 13. bergmåned hvert år utvalgt til full
registrering. Utvalget er gjort både for å få en jevn spredning av registreringstidspunktene og for å få
med én sommermåned og én vintermåned hvert år og dermed dekke sesongvariasjoner –
sysselsettingen var høyere om sommeren, da det var drift i pukkverk og smeltehytte, som var innstilt
om vinteren i denne første perioden. I tillegg er det gjort noen spredte registreringer for enkelte
interessante personer i andre måneder, og for en kortere periode høsten 1629 er flere personer
registrert over flere måneder, for å fange opp en aktiv innvandringsfase.


For årene 1630 og 1631 er følgende måneder og uker registrert (for mange av månedene er det
ukentlige lønningslister, noe som forekommer sjeldnere i andre år): 1630: 1. og 7. måned, 1. uke i 8.,
10. og 12. måned, 4. uke i 13. måned; 1631: 1. uke i 8. og 13. måned. Registreringene i 1631 er altså
gjort på omtrent samme tid som de andre årene med to registreringstidspunkt. I tillegg til disse i alt
åtte tidspunktene hvor alle er registrert 1630–1631, er mange personer fulgt uke for uke fra 8.
måned 1630 til 9. måned 1631 – like før, gjennom og like etter pestepidemien som pågikk på denne
tiden. Mange er dessuten registrert på flere tidspunkt utenfor denne perioden. I det trykte skriftet er
de enkelte personer kodet med sykefraværsstatus og antatt utfall i epidemitiden.


Bjørn Ivar Berg